Önümlerimiz

biziň kärhanamyz sarp edijilere diňe ýokary hilli önümlerini hödürleýär Önümçiligimizde hiç hili goşundylary we konserwantlary ulanylman hil gözegçiligi boýunça önümlerimizi öndürýärisSüýji

Önümçiligimizde hiç hili goşundylary we konserwantlary ulanylman hil gözegçiligi boýunça önümlerimizi öndürýäris gündogaryň meşhur parwada süýjileri, miwe tagamly gaty karamelleri, her dürli tropiki miwe tagmaly huruşly ýumşak çeýnelýän süýjileri, taýajykly karamelleri (lolipop),


önümler barada has giňişleýin maglumatlar üçin


Şeker

Ygtybarly we ýokary hilli önümleri hödürlemek maksady bilen kärhanamyz adaty we şekilli gantlary, kristal şekerini, şeker tozyny öndürýär


önümler barada has giňişleýin maglumatlar üçin


Beýleki önümler

Önümlerimiziň dolandyrylyşynda we önümçilikde ösen tehnologiýany ulanmak arkaly kakao, iýmit soda, duzlanan arahis we pisse , hamyr gabartma tozy, limon turşusy ýaly önümleri arassa we howpsyz görnüşde öndürip sarp edijilere hödürleýäris


önümler barada has giňişleýin maglumatlar üçin


Şafranly nabat

Kärhanamyzda 2016-njy ýylda nabat önümçiligi ýola goýuldy we şol döwürden bäri nabadyň şafranly we kesmek görnüşleri adaty we çöpli görnüşde dürli gaplarda öndürilip gelinýär Aýna ýaly lowurdap duran jana şypaly we adam saglygyna peýdaly bolan nabat önümlerimize bolan islegler gün saýyn artýar. önümlerimize bolan islegler gün saýyn artýar.


önümler barada has giňişleýin maglumatlar üçin